aktifegitim.com aktifegitim.com - Aktife?itim Akademisi Dan??manl?k ve E?itim Hizmetleri

aktifegitim.comWebsite Profile

Title: Aktife?itim Akademisi Dan??manl?k ve E?itim Hizmetleri
Keywords: Aktife?itim, Akademisi, ?emsettin ak?ay, semsettin akcay
Description:Aktife?itim Akademisi Dan??manl?k ve E?itim Hizmetleri Gizlilik Bildirimi Kullan?m Ko?ullar? aktifegitim Ana Sayfa Hakk?m?zda üyelik Kütüphane ?leti?im merhaba Dan??manl?k hizmetlerimiz size ?l?ülebil
lptelecom.ca is ranked 25408406 in the world (amongst the 40 million domains). A low-numbered rank means that this website gets lots of visitors. This site is relatively popular among users in the united states. It gets 50% of its traffic from the united states .This site is estimated to be worth $2,503. This site has a low Pagerank(0/10). It has 1 backlinks. lptelecom.ca has 43% seo score.

aktifegitim.com Information

Website / Domain:aktifegitim.com
Website IP Address:94.73.144.220
Domain DNS Server:ns1.natrohost.com,ns2.natrohost.com

aktifegitim.com ranks

Alexa Rank:6222475
EveryoneDomain Rank:2
Google Page Rank:0/10 (Google Pagerank Has Been Closed)

aktifegitim.com Traffic & Earnings

Purchase/Sale Value:$3,332
Daily Revenue:$9
Monthly Revenue:$273
Yearly Revenue:$$3,332
Daily Unique Visitors:840
Monthly Unique Visitors:25,200
Yearly Unique Visitors:306,600

aktifegitim.com WebSite Httpheader

StatusCode 200
Cache-Control private
Content-Type text/html
Server Microsoft-IIS/7.5
Date Mon, 24 Sep 2018 04:54:25 GMT

aktifegitim.com WebSite Httpheader

Keyword Count Percentage
Aktife?itim 2 0.32%
Akademisi 6 0.78%
?emsettin ak?ay 1 0.21%
semsettin akcay 0 0.00%

aktifegitim.com Similar Website

Domain WebSite Title
updedanismanlik.com UPDE Uluslararas? Proje Dan??manl?k ve E?itim Hizmetleri
procen.com.tr PROCEN Dan??manl?k ve E?itim Hizmetleri
fdfinans.com FD Finansal Dan??manl?k ve E?itim Hizmetleri A.?.
skylineedu.net Skyline Yurtd??? E?itim ve Dan??manl?k Hizmetleri
thalesed.com Thales E?itim ve Dan??manl?k Hizmetleri -
bekdanismanlik.com.tr BEK Dan??manl?k ve E?itim Hizmetleri Ltd. ?ti.
qualityline.com.tr Ouality Line - E?itim ve Dan??manl?k Hizmetleri
arc.com.tr ARC E?itim ve Dan??manl?k Hizmetleri
reformegitim.net Anasayfa - Reform E?itim Hizmetleri ve Yurtd??? Dan??manl?k
yoneylem.com.tr Y?neylem E?itim ve Dan??manl?k Hizmetleri
optimumplanlama.com OPTIMUM PLANLAMA | E?itim ve Dan??manl?k Hizmetleri
kbkurumsal.com KB Kurumsal E?itim ve Dan??manl?k Hizmetleri
personaistanbul.com Persona E?itim Hizmetleri ve Psikolojik Dan??manl?k Merkezi
gembaakademi.com Gemba Akademi E?itim ve Dan??manl?k Hizmetleri A.?.
zemin.com.tr Zemin Dan??manl?k & E?itim Hizmetleri
kaved.org KAVED E?itim ve Dan??manl?k
ekare.net Ekare E?itim ve Dan??manl?k
biymed.net Biymed E?itim ve Dan??manl?k

aktifegitim.com Alexa Rank History Chart

aktifegitim.com aleax

aktifegitim.com Html To Plain Text

Aktife?itim Akademisi Dan??manl?k ve E?itim Hizmetleri Gizlilik Bildirimi Kullan?m Ko?ullar? aktifegitim Ana Sayfa Hakk?m?zda üyelik Kütüphane ?leti?im merhaba Dan??manl?k hizmetlerimiz size ?l?ülebilir ilave kar yarat?r. Kar varsa ancak i?letmenizi devam ettirebilirsiniz. Neden Biz? Sistem 333 ?hiya? duydu?unuz nakit paray? yaratan tek alan sat?? ve pazarlamad?r. K?sa sürede h?zl? bir gelir ihtiyac?n?z varsa tek ??zümünüz Sistem 333 dan??manl?k hizmetidir. Sistem 333 nedir? E2 Sensei Akademisi Y?ll?k 180 / 220 saat e?itim verdi?iniz bir ki?inin ba?ar?s?z olma ihtimali nedir? ?imdi ??renin ?irket Akademileri E?itim günlük ?al??ma saatlerinizde yer almaya ba?lam??sa rekabet oyununda yenilmez olursunuz. ?irket Akademileri nas?l kurulur? Bambu ??letme Ko?luk Hizmeti 80 ki?iden az ?al??an? olan i?letmeler i?in dan??manl?k ve ko?luk hizmeti ile sizde rekabet gücünüzü artt?rabilirsiniz. Detayl? Bilgi E?itim Seminerleri Kurum i?i ve genel kat?l?ma a??k e?itim seminerlerimizle geli?iminizi kolayla?t?r?n. Detayl? Bilgi Profesyonel E?itimciler i?in kaynaklar Kurum i?in e?itim süre?lerinizi kolayla?t?r?yoruz. Sizde haz?r e?itim kaynaklar?m?z? kullan?n. Detayl? Bilgi Yepkim? insan kaynaklar? ?nsan kaynaklar? sisteminizi yeniden yarat?n. Rakiplerinizden en az 3 y?l ?ne ge?in. Detayl? Bilgi Sorunlara yakla??m Lider ve Y?neticilerin ?? Yakla??m yay?n?n ?zetini buradan indirebilirsiniz. ücretsiz e-kitap indir Sat?? ve Pazarlama i?in Sistem 333 Sat?? ve pazarlama faaliyetlerinizden elde etti?iniz nakit ak???n? 2,4 veya 8 kat artt?rmaya ihtiyac?n?z var m?? ?irketinizdeki nakit ak???n? sa?layan iki temel alan vard?r. Sat?? ve Pazarlama. Bu iki alanda yapaca??n?z sistematik ?al??malarla ihtiya? duydu?unuz gelir seviyesine ula?abilirsiniz. Sistem 333 yakla??m?n? size h?zl? büyümeyi ve nakit art???n? yaratmak i?in tasarlad?k. Bu hizmetimiz klasik bir dan??manl?k ?al??mas? de?ildir. Kazand???n?z para ?l?üsünde ?deme yapars?n?z. Yani sadece elde etti?iniz ilave kar üzerinden ?deme yapars?n?z. Size ilave kar yaratmam?? isek bu bizim sorunumuzdur. Bu dan??manl?k hizmet bedelinin % 90'? kar pirimi olarak tasarlanm??t?r. Bu hizmetten yararlanmak i?in ürün ve hizmet kalitenizin mü?teri beklentilerini kar??lamas? gerekir. Sat?? ve Pazarlama Dan??manl??? i?in t?klay?n?z E?itim Seminerleri ?irketinizin geli?imi ve ba?ar?s?, ?al??anlar?n?z?n kabiliyetlerini, yetkinliklerini ve bilgi birikimini ne düzeyde geli?tirdi?iniz ile do?ru orant?l?d?r. ?al??anlar?n?z?n do?ru e?itim seminerleri ile k?sa sürede yetkinliklerini geli?tirebilirsiniz. Sizde e?itim seminerlerinden istedi?iniz sonu?lar? elde edemiyorsan?z, e?itimlerimizi yak?ndan incelemenizi ?neririz. E?itim seminerlerimizin tümü uygulamal? aktife?itim tekniklerine dayal? olarak haz?rlanm??t?r. Kat?l?mc?lar ilk dakikalardan itibaren konuya ve tart??malara kat?l?rlar. E?itim sonunda yetkinliklerini kolayca geli?tirmi? ve kabiliyetlerini artt?rm?? olarak ayr?l?rlar. K?sa sürede birlikte elde etti?imiz sonu?lar? g?rünce do?ru yerde oldu?unuzu anlayacaks?n?z. 2017 E?itim seminerlerimizi incelemek i?in t?klay?n?z Ak?l Ortakl??? - Ba??ms?z Y?netim Kurulu üyesi 101 farkl? sekt?rde 364 firmada deneyimi olan birini i?e almak istermisiniz. Sizde bir süreli?ine bizi i?i al?n. K?sa sürede ?irketinize bekledi?inizden fazla katma de?er yaratal?m. Ya?ad???n?z y?netim sorunlar?n? k?sa sürede kal?c? olarak ??zelim. Bir imalat i?letmesi iseniz üretim süre?lerinizi ve verimlili?inizi k?sa sürede geli?tirebiliriz. Bu hizmet modelimizle tüm y?netim süre?lerinizde ihtiya? duydu?unuz bilgi ve deneyimi sizinle payla??yoruz. ?irketinizin stratejik planlar?n?n haz?rlanmas?, kurumsal yap?n?n olu?turulmas?, yeni yat?r?mlar?n planlanmas?, i? modelinin geli?tirimesi, yeni gelir noktalar? yarat?lmas?, i? denetim sisteminin kurulmas?, i? süre?lerinin geli?tirilmesi gibi alanlarda bizden yararlanabilirsiniz. Ak?l ortakl??? modeli ile siz günlük operasyonel süre?lerle u?ra??rken biz gelece?inizi planlaman?za ve olu?turman?za yard?mc? oluyoruz. Ba??ms?z Y?netim Kurulu üyesi hizmet bilgileri i?in t?klay?n?z Yepkim? ?nsan Kaynaklar? Sistemi YEPK?M?; Yetkinlik bazl? E?itim, Performans, Kariyer planlama, ?? geli?tirme ve Mülakat sistemi kelimelerinin ilk harflerinin bir araya gelmesi ile olu?turulmu?tur. ??letmelerin insan kaynaklar? ile ilgili süre?lerinin yetkinliklere dayal? olarak olu?turuldu?u bir y?netim sistemidir. Bu sistem ?emsettin Ak?ay taraf?ndan geli?tirilmi?tir. ??letmenizin ba?ar?s? ve rekabet gücü ?al??anlar?n?z?n yetkinlikleri ve bilgi birikimleri ile do?ru orant?l?d?r. Günümüzde hemen hemen her i?letmenin yak?ndan ya?ad??? uluslararas? rekabet ile ba?a ??kman?n en iyi yolu yepkim sistemidir. Her ?al??an?n kendi ba?ar? oran?n? ve g?sterdi?i performans? objektif bir de?erlendirme ile ??renmeye hakk? vard?r. ?irketler ancak ba?ar?l?, yetkin ve kendini sürekli geli?tiren ?al??anlar ile kendi alanlar?nda yükselebilirler. ?nsan kaynaklar? sisteminizi yeniden yaratmak ve rakiplerinizden 3-4 y?l ?ne ge?mek isterseniz, yepkim modelini incelemeniz gerekir. Yepkim? ?nsan Kaynaklar? Modeli i?in t?klay?n?z MindJet & TRIZ Inovasyon Akademisi Y?netimi TRIZ Inovasyon ve Yarat?c? Mühendislik Akademisi dan??manl?k ve konu ile ilgili e?itimlerin bir arada sunuldu?u bir hizmet modelidir. TRIZ Inovasyon ve Yarat?c? Mühendislik Akademisi modelini ürün, hizmetlerinizi geli?tirmede, üretim sisteminizi iyile?tirmede, teknik ve mekanik problemlerinize verimli ??zümler üretmekte, i? süre?lerinizi yenilemede ve Ar-Ge ?al??malar?n?zda kullanabilirsiniz. Dan??manl?k hizmeti hedefimiz i?letmenizde gü?lü ve etkin bir TRIZ ekibi olu?turmakt?r. Olu?turulan süre?lerle ?irketinizin sorunlar?na do?ru ??zümler üretebilir ve di?er ?al??anlar?n?z? bu alanda e?itebilirsiniz. Bu hizmet kapsam?nda Mindjet ürünlerini inovasyon ?al??malar?n?zda nas?l kullanaca??n?z? da ??renirsiniz. K?sa sürede imalat problemlerinizi ??zebilir ve yeni ürünleri daha kolay geli?tirebilirsiniz. Patent ?al??malar?n?z?n temelini bu sistemle kurabilirsiniz. Inovasyon Akademisi Dan??manl??? i?in t?klay?n?z ?irket Akademileri ?irket Akademileri 1980 y?llar?n sonunda geleneksel e?itim b?lümlerinin yeri almaya ba?lam??t?r. Kurumsal ??renmedeki bu yeni yakla??m yap?lan e?itim ?al??malar?n?n ?irketin vizyon ve stratejileri ile uyumlu hale gelmesini hedeflemektedir. Günümüzde yüksek okullar ve üniversitelerde uygulanan e?itim programlar? günlük ihtiyac? kar??lamaktan uzak kalmaktad?r. ?irketler rekabet ortam?ndaki as?l gücün; ?al??anlar?n geli?tirilmesi ile teknolojinin daha yo?un kullan?lmas? ve ??renen organizasyonlar yaratmaktan ge?ti?ini kavram??lard?r. Günümüzde ?irket Akademileri uygulamalar?; e?itim departmanlar?, marka olmu? ayr? bir b?lüm veya akredite programlar sunan bir birim olmak üzere farkl? uygulama türlerinde kar??m?za ??kmaktad?r. ??letmenizde yetkinlik geli?imini sürekli hale getirmek istiyorsan?z, bu hizmeti incelemenizi ?neririz. ?irket Akademileri Dan??manl??? E?itimciler ??in Haz?r E?itim Sunumlar? 30 Dakika Yetkinlik E?i...

aktifegitim.com Whois

Domain Name: AKTIFEGITIM.COM
Registry Domain ID : 5114192_DOMAIN_COM-VRSN
Registrar WHOIS Server : whois.nicproxy.com
Registrar URL: http://www.nicproxy.com
Updated Date: 2017-01-20T11:33:04Z
Creation Date: 1999-02-04T05:00:00Z
Registrar Registration Expiration Date: 2019-02-04T05:00:00Z
Registrar:NICS TELEKOMUNIKASYON TICARET LTD.STI.
Registrar IANA ID: 1454
Registrar Abuse Contact Email: abuse@nicproxy.com
Registrar Abuse Contact Phone: +90.2122132963
Reseller: NATRO COMMUNICATION LTD.
Domain Status: ok http://www.icann.org/epp#OK
Registry Registrant ID: CID-855159AKT
Registrant Name: Semsettin Akcay
Registrant Organization: Aktifegitim
Registrant Street: 1459 cad 1465 sokak ipekyolu apt no: 5 /3
Registrant City: Ankara
Registrant State / Province: cukurambar
Registrant Postal Code: 06520
Registrant Country: TR
Registrant Phone: +90.3122844865
Registrant Phone Ext:
Registrant Fax: +90.3122844866
Registrant Fax Ext:
Registrant Email: akcay@aktifegitim.com
Registry Admin ID: CID-855159AKT
Admin Name: Semsettin Akcay
Admin Organization: Aktifegitim
Admin Street: 1459 cad 1465 sokak ipekyolu apt no: 5 /3
Admin City: Ankara
Admin State / Province: cukurambar
Admin Postal Code: 06520
Admin Country: TR
Admin Phone: +90.3122844865
Admin Phone Ext:
Admin Fax: +90.3122844866
Admin Fax Ext:
Admin Email: akcay@aktifegitim.com
Registry Tech ID: CID-855159AKT
Tech Name: Semsettin Akcay
Tech Organization: Aktifegitim
Tech Street: 1459 cad 1465 sokak ipekyolu apt no: 5 /3
Tech City: Ankara
Tech State / Province: cukurambar
Tech Postal Code: 06520
Tech Country: TR
Tech Phone: +90.3122844865
Tech Phone Ext:
Tech Fax: +90.3122844866
Tech Fax Ext:
Tech Email: akcay@aktifegitim.com
Name Server: NS1.NATROHOST.COM
Name Server: NS2.NATROHOST.COM
DNSSEC: Unsigned
>>> Last update of WHOIS database: 2018-09-24T04:54:25Z

The data contained in Everyone.domains, LLC's WhoIs database,
while believed by the company to be reliable, is provided "as is"
with no guarantee or warranties regarding its accuracy. This
information is provided for the sole purpose of assisting you
in obtaining information about domain name registration records.
Any use of this data for any other purpose is expressly forbidden without the prior written
permission of EveryOne.domains, LLC.By submitting an inquiry,
you agree to these terms of usage and limitations of warranty.In particular,
you agree not to use this data to allow, enable, or otherwise make possible,
dissemination or collection of this data, in part or in its entirety, for any
purpose, such as the transmission of unsolicited advertising and
and solicitations of any kind, including spam.You further agree
not to use this data to enable high volume, automated or robotic electronic
processes designed to collect or compile this data for any purpose,
including mining this data for your own personal or commercial purposes.


Please note: the registrant of the domain name is specified
in the "registrant" section.In most cases, Everyone.domains, LLC
is not the registrant of domain names listed in this database.";

For more information on Whois status codes, please visit
https://www.icann.org/resources/pages/epp-status-codes-2014-06-16-en